Wild Turkey, (Meleagris gallopavo), southern Ohio, July 2009; MG_2946
Wild Turkeys, (Meleagris gallopavo), southern Ohio, July 2009; MG_1068
Wild Turkeys, (Meleagris gallopavo), southern Ohio, July 2009; MG_1075