White-throated Sparrow, (Zonotrichia albicollis), southern Ohio, May; IMG_8654